Privatlivspolitik

EU’s persondataforordning (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018. I den forbindelse vil jeg gerne informere dig om, hvilke data jeg opbevarer på dig og hvordan.

Tavshedspligt: Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne.

Journalpligt: Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer og oplysninger om dig, og det vi taler om.

  1. Hvilke oplysninger?

Jeg noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring, eller læge. Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

  1. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din kommune, eller et forsikringsselskab, er jeg også nødt til at videregive oplysninger om behandlingen til den, der betaler. Jeg aftaler så vidt muligt indholdet heraf med dig. Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

  1. Oplysningspligt og underretningspligt

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

  1. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jævnfør journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

  1. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette eller rette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

  1. Klage

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med. Derudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Venlig hilsen

Anne Wiell